Mgr. Stanislav Pokorný – O. K. Service
mehr als nur Unterkunft…


Obchodní podmínky

  1. VYMEZENÍ POJMŮ A OBECNÉ INFORMACE

   Pro účely těchto obchodních podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

   • Nájemce – souhrnný název osoby sjednávající pronájem objektu k rekreaci či ubytování v takovém objektu.

   • Pronajímatel – souhrnný název osoby poskytující pronájem objektu k rekreaci či ubytování v takovém objektu. U pobytů v Podhradí nad Dyjí se pronajímatelem rozumí Mgr. Stanislav Pokorný, IČ 68765771, DIČ 7711203786. U pobytů v Dobřečově se pronajímatelem rozumí Martin Pokorný, DIČ 7108233902.

   • Pronájem – uskutečňuje se na základě § 2201 zák. č. 89/2012 Sb. Příjmy se daní dle §9 zák. č. 586/1992 Sb., čímž jsou osvobozeny od DPH. Dle živnostenského zákona § 3 není pronájem vlastních objektů živností, na daňovém dokladu je tak uvedeno pouze DIČ, nikoli IČ.

   • Ubytování – uskutečňuje se na základě volné živnosti „Ubytovací služby“ uvedené v živnostenském zákonu pod pořadovým číslem 55. Příjmy se daní dle § 7 zák. č. 586/1992 a mohou podléhat DPH, v aktuální sazbě 15 %.

   • Pobyt – souhrnné pojmenování pronájmu či ubytování, dle aktuálního kontextu.

   • Služby – v režimu pronájmu (§ 9) nejsme oprávněni v průběhu pobytu poskytovat žádné služby (např. povlečení, ručníky atd.). Pokud jsou požadovány služby a pronajímatel je ochoten je zajistit, musí být pobyt v režimu ubytování (§ 7).

   • EET – v režimu ubytování (§ 7) je ubytovatel povinen zaregistrovat úhradu v systému EET, není-li nařízením vlády či finanční správy stanoveno jinak. Režim pronájmu (§ 9) je od EET osvobozen.

   • DPH a ceník – pronájem (§ 9) je od DPH osvobozen, proto je cena konečná. Ubytování (§ 7) podléhá DPH, a proto je nutné je považovat za ceny bez DPH, tj. mohou být navýšeny o aktuální sazbu DPH.

   • Smluvní vztah – vzniká dnem připsání úhrady nájemce na účet pronajímatele na základě písemné nabídky s pokyny pronajímatele. Pronajímatel je oprávněn stanovit nebo s nájemcem předem dohodnout některou z těchto variant:
    • Úhrada služby „blokace termínu“ ve výši 2 000 Kč/týden/objekt. Dnem nástupu se částka přemění na zálohu započitatelnou s celkovou cenou pobytu. Nejsou vyžadovány žádné další formality předem.
    • Úhrada zálohy na pobyt ve výši 90–100 % celkové ceny pobytu. Nejsou vyžadovány žádné další formality. Tato záloha je používána u objednávek s nástupem pobytu dříve než za měsíc.
    • Úhrada zálohy na pobyt ve výši 30 % celkové ceny pobytu. V tomto případě je pronajímatel oprávněn doložení totožnosti a podpis smlouvy o pronájmu či ubytování (s uvedenými stornopoplatky).

   • Storno – zažitým pojmem „stornopoplatek“ je ve znění zákona „smluvní pokuta“. Vratky ze storna pobytu hrazeného zálohou se řídí zvláštním odstavcem těchto obchodních podmínek. Vratka storna služby „blokace termínu“ je možná jen do zákonných 14 dnů ode dne připsání na účet pronajímatele, je však započitatelná s výší stornopoplatku, je-li tento vyšší než cena blokace termínu.

  2. VZNIK A ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

   Na základě písemné, webové nebo telefonické objednávky (s uvedením nejméně telefonního čísla, termínu, počtu dospělých, dětí a zvířat) odešle pronajímatel nabídku s veškerými informacemi. Vzájemně závazný smluvní vztah vzniká dnem připsání dohodnuté částky (viz bod 1) na účet pronajímatele. Nájemce úhradou vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a ubytovacím řádem konkrétního objektu.

   Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, je nabídka platná nejdéle 3 dny od jejího odeslání pronajímatelem. Po uplynutí této lhůty bez úhrady dohodnuté částky je bez dalšího možné termín poskytnout dalšímu zájemci. Při souběhu plateb na stejný termín platí první došlá platba, druhou obratem vracíme.

   Připsání dohodnuté částky na účet je pronajímatel povinen nájemci písemně potvrdit nejpozději následující den od přijetí platby.

   Smluvní vztah zaniká stornem, nebo dnem plánovaného odjezdu, podle toho, co nastane dříve.

  3. DÉLKA PRONÁJMU

   Pronájem se uskutečňuje zpravidla v týdenních turnusech, mimosezónní pronájmy mohou být i kratší a jsou předmětem dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. Převzetí objektu je v den nástupu pobytu mezi 13. a 16. hodinou, předání objektu zpět pronajímateli je v poslední den pronájmu mezi 9. a 10. hodinou. Nájemce je o přesném čase informován již v reakci na poptávku.

   Při nedodržení hodiny nástupu je pronajímatel oprávněn, ačkoli tak zpravidla nečiní, účtovat poplatek 250 Kč za každou započatou hodinu čekání.

   Při nedodržení hodiny odjezdu je pronajímatel oprávněn účtovat poplatek ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu pobytu navíc.

  4. CENY PRONÁJMU A JEJICH ÚHRADA

   Ceny uvedené na webu zahrnují pouze pronájem nemovitosti. V režimu pronájmu (§ 9) je cena osvobozena od DPH, a je tedy konečná. V režimu ubytování (§ 7) je nutné považovat cenu na webu za cenu bez DPH, tj. může být navýšena o platnou sazbu DPH.

   Další poplatky:
   – Poplatek obci: výše dle lokality, splatný v den nástupu pobytu.
   – Vratná kauce: 500 Kč/týden za každou osobu nehledě na věk a každé zvíře. Minimální částka činí 2 000 Kč/týden a je splatná v den nástupu. Vracíme v den odjezdu za podmínek uvedených v ubytovacím řádu daného objektu.
   – Elektrická energie: kde je to možné, společně při nástupu a ukončení odečteme elektroměr. Kde to možné není, je stanoveno dle objektu a termínu. Případná spotřeby elektrické energie se hradí při odjezdu.

    Úhrady lze provádět poštovní poukázkou A (hotovost => banka), v hotovosti nebo bankovním převodem. Platební karty ani šeky nepřijímáme.

  5. POVINNOSTI NÁJEMCE

   • Včas uhradit sjednané závazky.

   • Dodržet sjednané podmínky pobytu – objednaný počet osob, pobyt s domácím zvířetem – v případě jakékoliv změny je povinen informovat pronajímatele.

   • V případě porušení dohodnutých podmínek a ubytovacího řádu má pronajímatel právo okamžitě a bez náhrady pronájem ukončit.

   • Důkladně se seznámit se stavem objektu při nástupu – na dodatečné reklamace nebude brán zřetel (s výjimkou vad skrytých).

   • Pronájmu se musí zúčastnit alespoň jedna osoba starší 18 let.

   • Chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizením a dodržovat pokyny pronajímatele a Ubytovací řád.

   • Objekt odevzdat ve stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, má pronajímatel právo na náhradu škody, a to včetně případného ušlého zisku.

  6. PRÁVA NÁJEMCE

   • Nájemce má právo kdykoli od vzniklého smluvního vztahu odstoupit, a to výhradně písemným zasláním storna. Je vyžadován buď klasický dopis, nebo e-mail z adresy, na kterou byla odeslána nabídka. Pronajímatel je povinen přijetí storna potvrdit.

   • Při zjištění závad má nájemce právo na jejich odstranění v nejkratší možné době. Jedná-li se o závadu neodstranitelnou nebo o závadu, která významně zasahuje do nerušeného pronájmu, má nájemce právo na přiměřenou slevu z ceny. Stanovení výše slevy je výhradně v pravomoci pronajímatele a je splatná do 14 dnů od sjednaného konce pobytu.

  7. STORNOVACÍ PODMÍNKY

   Při zrušení objednaného pronájmu má pronajímatel právo účtovat stornopoplatky:

   • Nad 90 dnů před nástupem = 0 % z celkové sjednané částky

   • 90–61 dnů před nástupem = 20 % z celkové sjednané částky

   • 60–31 dnů před nástupem = 50 % z celkové sjednané částky
   • 11–30 dnů před nástupem = 90 % z celkové sjednané částky

   • 10–0 dnů před nástupem = 100 % z celkové sjednané částky

    Pro účely storna je za nultý den považován sjednaný den nástupu. Stornovaný termín dává pronajímatel okamžitě k dispozici. Pokud se podaří stornovaný termín přeobsadit s použitím slevy, pak je storno max. ve výši poskytnuté slevy. Pokud se stornovaný termín podaří přeobsadit s použitím slevy, není stornopoplatek uplatňován.

  8. REKLAMACE
   Pronajímatel pronajímá objekty, které jsou určeny výhradně k rekreačním účelům. Na většinu omezení s tím souvisejících, např. průchozí ložnice, jsou nájemci upozorněni v popisu a fotografiích či dalších multimediálních materiálů na webových stránkách. Pokud vznesou konkrétní dotaz, rádi odpovíme. V případě zjištění závady v objektu či na technologiích nájemce nahlásí situaci pronajímateli, aby mohl neprodleně sjednat nápravu. Pokud se nápravu nepodaří sjednat, sepíše pronajímatel s nájemcem protokol o reklamaci, který musí být podepsán oběma stranami a v průběhu pobytu. Pronajímatel oznámí nájemci výsledek reklamace nejpozději do 21 dnů od sepsání reklamačního protokolu. Bude-li reklamace po prošetření shledána oprávněnou, má nájemce právo na poskytnutí přiměřené slevy.

   Za důvod k reklamaci nelze považovat:
   • zásah vyšší moci,

   • stav, který je v souladu s popisy nebo fotografiemi (web, e-mail apod.),

   • důsledky vlivu počasí (např. tepelné čerpadlo nedokáže udržet teplotu vody v bazénu z důvodu příliš nízké teploty vzduchu).


  9. POJIŠTĚNÍ POBYTU
   Pronajímatel nezahrnuje do ceny pobytů pojištění, doporučujeme sjednat úrazové pojištění pro cesty a pobyt a pojištění stornopoplatků.

  10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014.

   Pronajímatel používá osobní údaje výhradně z organizačních a zákonných důvodů (oprávněný zájem) a v souvislosti s pobytem nájemce.