Mgr. Stanislav Pokorný – O. K. Service
víc než jen ubytování…


Obchodní podmínky

  1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

   Vzájemný smluvní vztah mezi osobou, která si pronajme stavební objekt (dále jen nájemce) a firmou Mgr. Stanislav Pokorný – O. K. Service (dále jen pronajímatel) se řídí ustanoveními zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a je upraven v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Smluvní vztah vzniká na základě závazné objednávky, kterou pronajímatel potvrdí e-mailem nebo telefonicky. Obdržením potvrzené objednávky nájemce souhlasí s tím, že je seznámen se základními informacemi v prezentaci na webu www.okservice.cz, se všeobecnými a stornovacími podmínkami. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob zodpovídá nájemce.

  2. DÉLKA PRONÁJMU

   Pronájem se uskutečňuje zpravidla v týdenních turnusech, mimosezónní pronájmy mohou být i kratší a jsou předmětem dohody mezi nájemcem a pronajímatelem. Převzetí objektu je v den nástupu pobytu mezi 13. a 16. hodinou, předání objektu zpět pronajímateli je v poslední den pronájmu do 9 hodin (není-li dohodnuto jinak).
   Při nedodržení hodiny nástupu je pronajímatel oprávněn, ačkoli tak zpravidla nečiní, účtovat poplatek 200 Kč za každou započatou hodinu čekání.
   Při nedodržení hodiny odjezdu je pronajímatel oprávněn účtovat poplatek ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu pobytu navíc.

  3. POTVRZENÍ REZERVACE

   Pronájem nemovitosti lze objednat telefonicky, písemně přímo z webu nebo e-mailem. Pokud je poptávaný termín volný, pronajímatel vystaví písemnou závaznou rezervaci a pošle ji nájemci e-mailem nebo poštou. Nájemce je povinen nahlásit termín, přesný počet osob a dětí, pobyt s domácím zvířetem (je-li v objektu dovoleno), popř. další specifikace k pronájmu.

  4. CENY PRONÁJMU A JEJICH ÚHRADA

   Ceny uvedené na webu zahrnují pouze pronájem nemovitosti. Další poplatky – za energie (dle objektu a termínu), domácí zvíře, vratné kauce 2 000 Kč, poplatek obci – jsou splatné v den nástupu. Úhradu objednaného pronájmu provádí klient formou zálohy ve výši 2 000 Kč splatné k datu, které stanoví pronajímatel. V den nástupu se záloha mění v kauci, která bude nájemci vrácena v den odjezdu buď v plné výši, nebo – při zjištění škod – ve výši po odečtení zjištěných škod. Pokud nájemce neuhradí částku za pobyt do data splatnosti, bude rezervace pronájmu zrušena. Platbu za pronájem nemovitosti lze uhradit poštovní poukázkou, hotově nebo bankovním převodem. Platební karty nepřijímáme.

  5. POVINNOSTI NÁJEMCE

   • Včas uhradit dohodnuté zálohy.

   • Dodržet sjednané podmínky pronájmu – objednaný počet osob, pobyt s domácím zvířetem – v případě jakékoliv změny je povinen informovat pronajímatele.

   • V případě porušení dohodnutých podmínek a Ubytovacího řádu má pronajímatel právo okamžitě a bez náhrady pronájem ukončit.

   • Důkladně se seznámit se stavem objektu při nástupu – na dodatečné reklamace nebude brán zřetel (s výjimkou vad skrytých).

   • Pronájmu se musí zúčastnit alespoň jedna osoba starší 18 let.

   • Chránit pronajatý prostor před poškozením, zcizením a dodržovat pokyny pronajímatele a Ubytovací řád.

   • Objekt odevzdat ve stejném stavu v jakém ho převzal. Pokud tak neučiní, má pronajímatel právo na přiměřenou srážku z vratné kauce.

  6. PRÁVA NÁJEMCE

   • Nájemce má právo kdykoliv od rezervace odstoupit, a to výhradně písemnou formou. Zrušení smluvního vztahu nastává okamžikem doručení tohoto dokladu na e-mail nebo dopisem na adresu pronajímatele.

   • V platnost vstupují níže uvedené stornovací podmínky.

   • Stornovací poplatky se neúčtují, pokud si za sebe nájemce zajistí náhradu.

   • Při zjištění závad má nájemce právo na jejich odstranění v nejkratší možné době. Jedná-li se o závadu neodstranitelnou nebo o závadu, která významně zasahuje do nerušeného pronájmu nemovitosti, má nájemce právo na přiměřenou slevu z ceny. Stanovení výše slevy je výhradně v pravomoci pronajímatele.

  7. STORNOVACÍ PODMÍNKY

   Při zrušení objednaného pronájmu má pronajímatel právo účtovat stornopoplatky:

   • Do 51 dnů před nástupem

    10 % z celkové částky
   • 50–31 dnů před nástupem

    20 % z celkové částky
   • 30–15 dnů před nástupem

    50 % z celkové částky
   • 14–8 dnů před nástupem

    80 % z celkové částky
   • 7–0 dnů před nástupem

    100 % z celkové částky

  8. REKLAMACE
   Pronajímatel pronajímá objekty, které jsou určeny výhradně k rekreačním účelům. Na většinu omezení s tím souvisejících, např. průchozí ložnice v chatě v Podhradí nad Dyjí, jsou nájemci upozorněni v popisu pronajímaných objektů. Pokud vznesou konkrétní dotaz, rádi odpovíme. V případě zjištění závady v objektu ji nájemce nahlásí pronajímateli. Pokud se nepodaří sjednat nápravu, sepíše pronajímatel s nájemcem protokol o reklamaci, který musí být podepsán oběma stranami a v průběhu pobytu. Pronajímatel oznámí nájemci výsledek reklamace nejpozději do 20 dnů od sepsání reklamačního protokolu. Bude-li reklamace po prošetření shledána oprávněnou, má nájemce právo na poskytnutí přiměřené slevy. Zásah vyšší moci se nepovažuje za důvod k reklamaci.

  9. POJIŠTĚNÍ POBYTU
   Pronajímatel nezahrnuje do ceny pobytů pojištění, doporučujeme sjednat úrazové pojištění pro cesty a pobyt a pojištění stornopoplatků.

  10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014.
   Pronájem objektů se uskutečňuje na základě §2201 zák. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a příjmy z něj se daní dle §9 zák. 586/1992 Sb. (zákon o daních s příjmů).
   Nájemce odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami, s Ubytovacím řádem a s uložením jeho osobních údajů do zabezpečené databáze pronajímatele. Pronajímatel používá osobní údaje výhradně v souvislosti se zpracováním objednávek nájemce.